วารสารอิเล็กทรอนิกส์

matichon

Matichon Library

”รายละเอียด”

ฐานข้อมูลบริการข่าวสารในหมวดข่าวและหัวเรื่องต่างๆ สามารถสืบค้นได้ทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบข่าวบทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มากกว่า 29 ชื่อและจัดเก็บแยกเป็น 12 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่อง ซึ่งให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน

”ซ่อนรายละเอียด”

pubmed

PubMed

”รายละเอียด”

เป็นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทางด้านชีววิทยาการแพทย์ของ National Library Medicine ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 จากฐานข้อมูล MEDLINE และวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไม่สามารถดูเนื้อหาฉบับเต็มได้ แต่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาเต็มได้ นอกจากนี้ PubMed ยังสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ผ่านทางฐานข้อมูล PubMed Central และ เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ที่เป็นสมาชิก

”ซ่อนรายละเอียด”

journal_f

Foreign Journal

”รายละเอียด”

วารสารภาษาต่างประเทศที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา บอกรับเป็นสมาชิกในรูปออนไลน์และฉบับพิมพ์ ประจำปี 2560 จำนวน 97 รายชื่อ

”ซ่อนรายละเอียด”

thai_jo

Thai Journal

”รายละเอียด”

วารสารภาษาไทยที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับจากการบอกรับเป็นสมาชิก และวารสารที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ มีจำนวน 285 รายชื่อ

”ซ่อนรายละเอียด”

thaijo

ThaiJO

”รายละเอียด”

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

”ซ่อนรายละเอียด”

Journallink

Journal Link

”รายละเอียด”

Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 193 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้งวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย

”ซ่อนรายละเอียด”

doaj

DOAJ

”รายละเอียด”

เป็นฐานข้อมูลที่สามารถเข้าใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งรวบรวมรายชื่อวารสารประเภท OA มากกว่า 9,000 ชื่อ ครอบคลังสาขาสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

”ซ่อนรายละเอียด”

tci

TCI

”รายละเอียด”

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai-Journal Citation Index Centre) รายชื่อวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

”ซ่อนรายละเอียด”