EndNote-X8

คู่มือการใช้งาน

Windows

Product Key EndX8: WKDPS-T7EVY-XDSUJ-Y5SPW-FJ8TD

Mac

Product Key End X8: WKDPS-T7EVY-XDSUJ-Y5SPW-FJ8TD
Serial Number: 3091892507

Site License เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น อาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพามีสิทธิในการใช้โปรแกรมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือทำซ้ำให้บุคคลภายนอก เนื่องจาก License นี้ใช้ได้ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
p_dao
นางวงเดือน เจริญ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

ตารางฝึกอบรม End X8

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน Click

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน Click