ระเบียบการใช้บริการ

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการใช้บริการตู้ฝากสิ่งของที่กำหนดรหัสด้วยตนเองของสำนักหอสมุด

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเวลาเปิดทำการฉบับที่ ๓
ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเวลาเปิดทำการฉบับที่ ๒
ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องบัตรสมาชิก
ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง วัสดุของห้องสมุดที่ให้ยืม และระยะเวลาการยืมวัสดุของห้องสมุด
ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เวลาเปิดทำการ
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าบริการและค่าเสียหาย การใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกห้องสมุดข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) พ.ศ. ๒๕๕๒
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)