บุคลากรสำนักหอสมุด

wantana
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
e-mail : wantana@buu.ac.th
mobile : 0-818-637-097
Tel : 0-3810-2499
p_nung2
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : jummumboy@hotmail.com
mobile : 0-897853999
p_watchareepoorn
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
e-mail : kunsanon@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
p_toon
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ
e-mail : kanjanapichit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2475
chavalit
นายชวลิต ฮะกีมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
e-mail : h_chavalit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2470
jaranya
นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา
หัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร
e-mail : jaranya@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2492
p_meaw
นางรัศมี ปานดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
e-mail : russamee@buu.ac.th
โทร : 0-3810-2478
chavalit
นายชวลิต ฮะกีมี
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา
e-mail : h_chavalit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2470
p_dao3
นางวงเดือน เจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
e-mail : wongduen@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2475
p_nong1
นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ
ผู้ปฏิบัติการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
e-mail : kamonnate@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2466
p_nit
นางนิตยา ปานเพชร
ผู้ปฏิบัติการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
e-mail : comvutic@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
chain
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : chalermkiat@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2487

สำนักงานผู้อำนวยการ

p_nong
นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ปฏิบัติการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

e-mail : kamonnate@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2466
p_nongluck
นางสาวนงลักษณ์ คุณสนอง
บุคลากรชำนาญการ
e-mail : nonglakk@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2465
p_ya
นางอรัญญา บำเพ็ญแพทย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
aranya499@hotmail.com
Tel : 0-3810-2495
sim
นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก
นักวิชาการพัสดุ
e-mail : rossukon@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2493
kain
นางรัชนี เจริญวารี
นักวิชาการเงินและบัญชี
e-mail : ratchaesingthong@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2466
sommai
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์
นักวิชาการศึกษา
e-mail : sommay@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2460
green
นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail : Green.021@hotmail.com
Tel : 0-3810-2460
sompoer_y
นางสมพร พวงย้อย
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
e-mail :
Tel : 0-3810-2465
suganda
นางสาวสุกานดา ปลื้มจิตต์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sukanda1987@gmail.com
Tel : 0-3810-2466
p_dum
นายวินิจ วงษ์ดี
พนักงานขับรถยนต์
e-mail : winitbuu@hotmail.com
Tel : 0-3810-2494
numchai
นายนำชัย แสนหาญ
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
e-mail : sudsai@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2494

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

p_nit
นางนิตยา ปานเพชร

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ปฏิบัติการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

e-mail : comvutic@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
p_keasorn
นางสาวเกษร จันทร
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : kesornc@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
58991
นางสิริกร งามสำเร็จ
บรรณารักษ์
e-mail : sirigorn@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
58990
นางสาวสุนันท์ วิหครัตน์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sunun20131@gmail.com
Tel : 0-3810-2485
riam
นางวีรญาดา รวิชญานนท์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : weeraya@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2485
ja
นางสาวอัญชสา ขำอยู่
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : aun8596@gmail.com
Tel : 0-3810-2495
p_tik
นางจิตติมา พลิคามินทร์
แม่บ้าน
e-mail :
Tel : 0-3810-2494
j_kai
นางไพรศรี อารมณ์ชื่น
แม่บ้าน
e-mail : prisee.a@gmail.com
Tel : 0-3810-2479

ฝ่ายบริการสารสนเทศ

p_dao
นางวงเดือน เจริญ

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
e-mail : wongduen@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
p_toon
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
บรรณารักษ์
e-mail : kanjanapichit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2490
pom
นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : urarin@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
dee
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
บรรณารักษ์
e-mail : buu_library@hotmail.com
Tel : 0-3810-2490
gig
นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา
บรรณารักษ์
e-mail : thunyaluck@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
a
นางฐิติชญาน์ ทวนดิลก
บรรณารักษ์
e-mail : dimond_dada10@hotmail.com
Tel : 0-3810-2490
aungsulat
นางสาวอังศุรัตน์ ระยา
นักเอกสารสารสนเทศ​
e-mail : angsuratnice-eng@hotmail.co.th
Tel : 0-3810-2490
p_jeab
นางอัจฉรา บริบูรณ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
e-mail : augcha1@hotmail.com
Tel : 0-3810-2473
p_meaw2
นางวิจิตรา วิไลเลิศ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : wijittra@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2476
sawai
นายไสว ไชยศรี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sawai@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2473
saksinng
นายศักดิ์สิงห์ งามสง่า
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : saksing49@hotmail.com
Tel : 0-3810-2491
P_boon
นายสมบูรณ์ ศรีพรหม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : somboon03@gmail.com
Tel : 0-3810-2491
oil
นางสาวนภัสนันท์ เปลี่ยนขำ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : w_asana@live.com
Tel : 0-3810-2476
p_noi
นางสาวอรุณี สังข์นวม
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : noi-13@hotmail.com
Tel : 0-3810-2491
p_f3
นางสายพิณ ธนกุลชน
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : saipin@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2491
kwanta
นางสาวขวัญตา สันติกุล
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : kwantas@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2488
meaw
นางสาวรัตยา จรสมาน
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร
e-mail : rattaya_3m@hotmail.com
Tel : 0-3810-2476

ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

p_meaw
นางรัศมี ปานดิษฐ์

บรรณารักษ์

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
e-mail : russamee@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2478
p_watchareepoorn
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : kunsanon@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
p_kung
นางอาภากร ธาตุโลหะ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : apakorn@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
p_tidaporn
นางธิดาพร สายทะโชติ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : porn_sai@hotmail.com
Tel : 0-3810-2481
chaiyod
นายชัยยศ ปานเพชร
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : chaiyod@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2478
p_oil
นางสาวอรทัย นาสวน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : orathai_na@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2463
muy
นางสาวประภาศรี วรรณสินสมบัติ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : prapasri@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2463
num
นายภาคภูมิ มาตรทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : parkpoom@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2463

ฝ่ายเอกสารและวารสาร

jaranya
นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร
e-mail : jaranya@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2492
p_nin
นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์
บรรณารักษ์
e-mail : nilubonr@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2492
jeab
นางสาววนิดา ศรีนามาตย์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : wanida_srinamat@hotmail.com
Tel : 0-3810-2474
bee
นางสาวจารุวรรณ นาคสุริวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : beejaruwan@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2474

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

chavalit
นายชวลิต ฮะกีมี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา
e-mail : h_chavalit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2470,0-3810-2480
ood
นายปวเรศ นวลแก้ว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-mail : pawaresn@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468
tum
นายกุญช์พิสิฎฐ์ นาคสุวรรณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-mail : kunphisit@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468
nuch
นางสาวชมพูนุช นาคสุริวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : chompunuch@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

chain
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : chalermkiat@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2487
ying2
นางสมหญิง เจียสารัมย์
บรรณารักษ์
e-mail : somying@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482
59008
นางอ่อนศรี แสนโคก
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : ornsris@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482
dump
จักรพันธุ์ ชื่นภิรมย์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
e-mail : jakkaphan@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482