บุคลากรสำนักหอสมุด

wantana
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
p_nung2
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
p_watchareepoorn
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
p_toon
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ
chavalit
นายชวลิต ฮะกีมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
jaranya
นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา
หัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร
p_meaw
นางรัศมี ปานดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
chavalit
นายชวลิต ฮะกีมี
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา
p_dao3
นางวงเดือน เจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
p_nong1
นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
p_nit
นางนิตยา ปานเพชร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
chain
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานผู้อำนวยการ

p_nongluck
นางสาวนงลักษณ์ คุณสนอง
บุคลากรชำนาญการ
p_ya
นางอรัญญา บำเพ็ญแพทย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sim
นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก
นักวิชาการพัสดุ
kain
นางสาวรัชนี สิงห์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
sommai
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์
นักวิชาการศึกษา
suchapa
นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
aungsurat
นางสาวอังศุรัตน์ ระยา
นักเอกสารสารสนเทศ
sompoer_y
นางสมพร พวงย้อย
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
sai
นางสาวสุกานดา ปลื้มจิตต์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
p_dum
นายวินิจ วงศ์ดี
พนักงานขับรถยนต์
numchai
นายนำชัย แสนหาญ
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

p_nit
นางนิตยา ปานเพชร

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

p_keasorn
นางสาวเกษร จันทร
บรรณารักษ์ชำนาญการ
sirikorn
นางสิริกร งามสำเร็จ
บรรณารักษ์
p_nok
นางสาวสุนันท์ วิหครัตน์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
riam
นางวีรญาดา รวิชญานนท์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ja
นางสาวอัญชสา ขำอยู่
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
p_tik
นางจิตติมา พลิคามินทร์
แม่บ้าน
j_kai
นางไพรศรี อารมณ์ชื่น
แม่บ้าน

ฝ่ายบริการสารสนเทศ

p_dao
นางวงเดือน เจริญ

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
p_toon
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
บรรณารักษ์
pom
นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
dee
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
บรรณารักษ์
gig
นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา
บรรณารักษ์
a
นางฐิติชญาน์ ทวนดิลก
บรรณารักษ์
p_jeab
นางอัจฉรา บริบูรณ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
p_meaw2
นางวิจิตรา วิไลเลิศ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
sawai
นายไสว ไชยศรี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
saksinng
นายศักดิ์สิงห์ งามสง่า
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
somboon
นายสมบูรณ์ ศรีพรหม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
oil
นางสาวนภัสนันท์ เปลี่ยนขำ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
p_saipin
นางสายพิณ ธนกุลชน
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
p_noi
นางสาวอรุณี สังข์นวม
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
p_kwanta
นางสาวขวัญตา สันติกุล
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
meaw
นางสาวรัตยา จรสมาน
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

p_meaw
นางรัศมี ปานดิษฐ์

บรรณารักษ์

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
p_watchareepoorn
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
p_kung
นางอาภากร ธาตุโลหะ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
p_tidaporn
นางธิดาพร สายทะโชติ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
chaiyod
นายชัยยศ ปานเพชร
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
p_oil
นางสาวอรทัย นาสวน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
muy
นางสาวประภาศรี วรรณสินสมบัติ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
num
นายภาคภูมิ มาตรทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ฝ่ายเอกสารและวารสาร

jaranya
นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร
p_nin
นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์
บรรณารักษ์
jeab
นางสาววนิดา ศรีนามาตย์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
bee
นางสาวจารุวรรณ นาคสุริวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

chavalit
นายชวลิต ฮะกีมี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา
ood
นายปวเรศ นวลแก้ว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
tum
นายกุญช์พิสิฎฐ์ นาคสุวรรณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
nuch
นางสาวชมพูนุช นาคสุริวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

chain
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ying2
นางสมหญิง เจียสารัมย์
บรรณารักษ์
mod
นางอ่อนศรี แสนโคก
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
dump
จักรพันธุ์ ชื่นภิรมย์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา