รายชื่อวารสารภาษาไทย

ก-ต

 กสิกร 
0125-3697
 การเงินธนาคาร* 
0125-7597
 กูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน (Gourmet & Cuisine)* 
1513-6086
 เกษตรกรรมธรรมชาติ* 
1905-5080
 ขวัญเรือน* 0858-8082
 ข่าวทหารอากาศ (Air force magazine) 
0125-6173
 ข่าวสมาคมยางพาราไทย
 
0859-8630
 ครัว*
 
0858-8422
 ความรู้คือประทีป
 
0125-8585
 คอม ทูเดย์ (Comtoday)*
 
0858-947X
 คอมพิวเตอร์ อีเลคทรอนิกส์ เวิลด์*
 
1905-5285
 คัลเลอร์ เวย์ (Colour way)
 
0859-1849
 Camerart magazine
 
0857-8338
 จดหมายเหตุทางแพทย์
 
0125-2208
 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์* 
0125-6564
 ชีวจิต* 1513-086X
 ซีเคร็ต* 1906-232X
 CIO World & Business* 1906-0947
 เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์* 1906-0475
 ดอกเบี้ย* 0125-7331
 ดิฉัน*  
 ดุลพาห* 0125-0558
 The Rubber International Magazine* 1513-2404
 ดำรงวิชาการ 1686-4395
 ต่วยตูนพิเศษ 
ท-พ
 เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ * 0857-6475
 เที่่ยวรอบโลก * 0125-8265
 แทงโก (Tango)  
 ไทยเภสัชสาร 0125-4685
 ไทยไภษัชนิพนธ์ 1686-9540
 Thailand Economic & Business Review 1906-8646
 นิตยสารรักลูก * 0125-8478
 นิตยสารวิภาษา * 1905-8462
 นิตยสาร สสวท. * 0857-2801
 นิเทศศาสตรปริทัศน์ 0858-6160
 National Geographic ฉบับภาษาไทย * 1513-8940
 บทบัณฑิตย์ * 0857-2992
 บ้านและสวน * 0125-1996
 แบรนด์เอจ (BrandAge) *  
 บูรพาเวชสาร 2350-9996
 ฺBU Academic Review * 1685-4322
 Bioscope *  
 ประชาคมท้องถิ่น 1515-9557
 ประชาคมวิจัย 1686-008X
 ประดิดประดอย *  
 พัฒนาเทคนิคศึกษา * 0857-5452
 เพื่อนเดินทาง *  
 แพรว * 0125-6858

ฟ-ล

 ไฟน์อาร์ท (Fine Art) 1686-1531
 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มข.*  0125-5061
 มวยโลก*   
 My home*  1906-8859
 มาร์เก็ตเธียร์ (Marketeer)*  1513-4733
 เมืองโบราณ*  0125-426X
 แม่บ้าน*  0125-0779
 แม่และเด็ก*  0125-6963
 ไมโครคอมพิวเตอร์*  0857-0140
 รัฐศาสตร์สาร 0125-135X
 รัฐสภาสาร 0125-0957
 รามาธิบดีพยาบาลสาร 0857-8052
 รูม (Room)*  1685-7240
 รูสมิแล 0858-2068
 Leader Time 1685-5922
 Logistics Thailand*  1685-5175
 วชิรเวชสาร 
0125-1252
 วัฒนธรรม 0857-3727
 วารสารกรมการแพทย์ 0125-1643
 วารสารกรมบัญชีกลาง*  0125-250X
 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0125-684X
 วารสารกระบวนการยุติธรรม 1906-3253
 วารสารกองการพยาบาล*  0125-7242
 วารสารการเงินการคลัง*  1686-607X
 วารสารการจัดการป่าไม้ 1906-022X
 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม*  1906-5485
 วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 2286-8399
 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน*  0854-9849
 วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 1906-0017
 วารสารการบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1513-7457
 วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา*  1906-2230
 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ*  2351-0358
 วารสารการพยาบาลและการศึกษา 1906-1773
 วารสารการพิมพ์สกรีนไทย  
 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1685-991X
 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 1906-506X
 วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1906-3016
 วารสารการศึกษาไทย 1686-5073
 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา 1905-2693
 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม*  0859-5453
 วารสารกีฬา 0215-5816
 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 0857-0108
 วารสารเกษมบัณฑิต 1513-5667
 วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 0857-7536
 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0858-4338
 วารสารคณะพลศึกษา 1513-3613
 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1685-3954
 วารสารควบคุมโรค 1685-6481
 วารสารเคหการเกษตร*  0125-8877
 วารสารจันทรเกษมสาร 0858-0006
 วารสารดนตรีและการแสดง 2465-356X
 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง 1685-5779
 วารสารทางหลวง*   
 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม 1686-3070
 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 1906-0870
 วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2465-4469
 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับสังคมศาสตร์*  1905-9329
 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*  0858-849X
 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่  2465-4515
 วารสารไทยคดีศึกษา*  1686-0667
 วารสารนโยบายพลังงาน 0859-3701
 วารสารนเรศวรพะเยา 1906-2141
 วารสารนักบริหาร 0125-4960
 วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2286-8011
 วารสารนิเทศศาสตร์*  0859-085X


 วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 0125-2836
 วารสารบริหารธุรกิจ*  0125-233X
 วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า 1905-6826
 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 2228-9658
 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1905-9647
 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1686-0632
 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1906-3849
 วารสารประชากรศาสตร์ 0857-2143
 วารสารปาริชาต 0867-0884
 The World Fellowship of Buddhists (ชื่อเดิม วารสาร พ.ส.ล.) 0125-023X
 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 0857-3743
 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*  0858-1231
 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล*  0125-8885
 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0125-7021
 วารสารพยาบาลสาธารณสุข*  0857-5371
 วารสารพยาบาลสาร*  0125-5118
 วารสารพลังงานทางเลือก 1905-3452
 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์*  0125-3689
 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 1686-1442
 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 2228-9453
 วารสารญี่ปุ่นศึกษา 0857-6033
 วารสารภาษาและวัฒนธรรม 0125-6424
 วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 1513-4067
 วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0125-1570
 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 1905-0852
 วารสาร มฉก.วิชาการ 0859-9343
 วารสาร มฉก. วิชาการ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0859-9343
 วารสาร มฉก. วิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0859-9343
 วารสาร มทร.อีสาน 1906-215X
 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0859-3485.
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0859-5992
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 1513-4563
 วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 1905-3959

 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 0859-9807
 วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2228-9356
 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1906-5681
 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 0858-7418
 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1906-0181
 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1905-2383
 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1906-5965
 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 0857-5428
 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1686-9311
 วารสารแม่พิมพ์ 0858-7124
 วารสารร่มพฤกษ์ 0125-7609
 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 0859-418X
 วารสารราชบัณฑิตยสภา*  0215-2968
 วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 0125-300X
 วารสารโรคและภัยสุขภาพ สคร. 8 1905-825X
 วารสารโรคเอดส์ [Thai AIDS Journal] 0857-8575
 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 0125-6882
 วารสารวิจัย มข. 0859-3957
 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  1906-201X
 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2286-7910
 วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2229-2292
 วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) 1685-2532
 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 1905-7393
 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 1906-3628
 วารสารวิจัย มสด.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1906-3334
 วารสารวิจัย มสด.สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1905-2847
 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1906-0874
 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1906-1889
 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1686-8420
 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) 1906-6627
 วารสารวิจัยรำไพพรรณี 1906-327X.
 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 0125-278X
 วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1905-1867
 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0857-4421
 วารสารวิจัยสังคม 0857-9180
 วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1905-0793


 วารสารวิชาการ 1513-0096
 วารสารวิชาการ APHEIT JOURNAL 0858-9216
 วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต 1686-0650
 วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0857-684X
 วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0858-4540
 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1685-4322
 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี 1905-9469
 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1905-162X
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 0125-2437
 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 1906-0432
 วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1906-7267
 วารสารวิชาการ ศรีปทุมชลบุรี*  1686-5715
 วารสารวิชาชีพบัญชี*   
 วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0857-9296
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0125-8362
 วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ 1685-2354
 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1513-7430
 วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา 0859-6633
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 0125-0369
 วารสารวิทยาศาสตร์ มข.*  0125-2364
 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0858-7612
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0858-4435
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1686-9664
 วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 0857-5290.
 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1513-7287
 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2228-8724

 วารสารศาลยุติธรรม 1513-7902
 วารสารศาลรัฐธรรมนูญ 1513-1246
 วารสารศาสนาและวัฒนธรรม 
1905-8144
 วารสารศิลปกรรมบูรพา 0859-8800
 วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์* 1905-2863
 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1513-9131
 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่* 1906-7208
 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 2287-0660
 วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์* 0125-6203
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
0125-3212
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0859-5127
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0857-1791
 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์* 0858-9291
 วารสารเศรษฐกิจและสังคม 0125-0892
 วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1905-0992
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0859-1113
 วารสารสถาบันพระปกเกล้า* 1685-9855
 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 1906-2044
 วารสารสภาการพยาบาล* 1513-1262
 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 0125-6985
 วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0859-2330
 วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย* 0859-239X
 วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย  
 วารสารสิ่งแวดล้อม 0859-3868
 วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง* 1686-6541
 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0859-2055
 วารสารสัตวแพทย์ 0125-5169
 วารสารส่งเสริมการลงทุน 0857-8702
 วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 1905-7164
 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา* 1905-1387
 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 0125-1678
 วารสารสารสนเทศศาสตร์ 2228-8457
 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2859-947X
 วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 0857-5215
 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 0857-6955
 วารสารสุทธิปริทัศน์ 0857-2670

ว-ฮ

 วารสารหลักเมือง 0858-3803
 วารสารห้องสมุด 0857-0086
 วารสารองค์การเภสัชกรรม 0858-9216
 วารสารอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 0857-2038
 วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1685-3091
 วารสาร HR Intelligence (Journal of HR Intelligence)* 1905-5986
 วารสารอุตุนิยมวิทยา 0125-166X
 เวชสารแพทย์ทหารบก* 0125-7722
 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร* 0857-6823
 วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 1685-6740
 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล 0125-5614
 วิศวกรรมสาร มก.* 0857-4154
 ศิลปวัฒนธรรม* 0125-3654
 ศิลปากร* 0125-0531
 ศรีนครินทรเวชสาร* 0857-3123
 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ 1686-5731
 สงขลานครินทร์เวชสาร* 0125-8435
 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0125-3395
 สารคดี* 0857-1538
 สารคลังข้อมูลยา  
 Siriraj Medical Journal 0125-152X
 หมอชาวบ้าน* 0125-2275
 อนุสาร อ.ส.ท.* 0125-7226
 อนุสารอุดมศึกษา 0125-2461
 อัพเดท (Update) 0858-6934
 อะเดย์ (aDay)* 1513-6205
 อาร์ต 4 ดี (Art 4d)  
 อาวุธปืน 0125-183X
 อาหาร 0125-1147
 อินดัสเทรียลเทคโนโลยีรีวิว (Industrial Technology Review)* 0859-0095
 อินฟอร์เมชั่น (Information) 0859-015X
 อีลีดเดอร์ (eLedaer)* 1685-3938
 อุตสาหกรรมสาร 025-8516
 เอกสารข่าวรัฐสภา 0125-0833
 เอ็มบีเอ (MBA)* 1513-8275
 แอดวานซ์ไทยแลนด์ จีโอกราฟฟิค* 0859-5356
 เฮลท์ แอนด์ คิวซีน (Health & Cuisine)* 1513-7589
 IIRE: International Journal of Renewable Energy 1905-7172
 Kasetsart Journal of Social Sciences 2452-3151
 Pacific Rim International Journal of Nursing Research* 1906-8107