ภาควิชาสารสนเทศศึกษา

logoinfostudies
Menu

นิทรรศการการจัดการความรู้ เรื่อง สำรับชาวบ้าน "อาหารโบราณ หาทานยาก"

นิทรรศการ สำรับชาวบ้าน “อาหารโบราณ  หาทานยาก”  ในรายวิชา  24521759  การจัดการความรู้  โดยนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ 2