ภาควิชาสารสนเทศศึกษา

logoinfostudies
Menu

เยี่ยมชมโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

นิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 2 เยี่ยมชมโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย