งาน PULINET ครั้งที่ 9 (ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานทางวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)

ประสบการณ์ที่ประทับใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการได้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานทางวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกของอาจารย์จากภาควิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ.ดร. ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ กรรมการตัดสินผลงานประเภทโปสเตอร์และประเภทการบรรยาย กลุ่มการบริการสารสนเทศและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 2) ผศ.ดร.อัครา ธรรมมาสถิตย์กุล กรรมการตัดสินผลงานประเภทโปสเตอร์และประเภทการบรรยาย กลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ขอชื่นชมกับความสำเร็จในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในวิชาชีพของผู้นำเสนอทุกท่าน ขอขอบคุณ PULINET และทีมงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เจ้าภาพจัดงานฯ สำหรับเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันมีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย