ภาควิชาสารสนเทศศึกษา

Department of Information Studies

Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปรียานุช

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปรียานุช วรวิกโฆษิต อาจารย์น้องใหม่ประจำภาควิชาสารสนเทศศึกษา ในโอกาสรับปริญญาเอกสาขา Information Studies จาก University of Sheffield สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 อาจารย์เป็นกำลังสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้กับสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา อาจารย์มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรับผิดชอบสอนในรายวิชาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุดดิจิทัล รวมถึงภาษาอังกฤษในงานสารสนเทศ

อาจารย์ ณิชพน โชติจันทรกุล

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ข้อมูลในหลากหลายรูปแบบมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกจากข้อมูลขนาดใหญ่จึงมีความสำคัญอย่างมากในการวางแผนงานต่างๆ ด้วยเหตุนี้อาจารย์ณิชพนจึงเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดยเน้นการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาการข้อมูล เพื่อนำความรู้ที่ได้มาผสมผสานเข้ากับศาสตร์ทางด้านสารสนเทศศึกษา และเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถทั้งทางด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย คาดว่าอาจารย์จะกลับมาปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับภาควิชาฯ ต่อไป

Activities of Faculties & Students