ภาควิชาสารสนเทศศึกษา

logoinfostudies
Menu

ประวัติภาควิชา

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จัดตั้งขึ้นตั้งแต่มหาวิทยาลัยบูรพายังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสนเมื่อปี พ.ศ. 2517 ปรับเปลี่ยนสภาพเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน อยู่ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ปรับเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาภาควิชาฯ มีภารกิจในการผลิต บัณฑิตตามหลักสูตรดังนี้

 • ปีการศึกษา  2524  ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  โดยเปิดสอนทั้งภาคปกติ และภาคสบทบ
 • ปีการศึกษา  2541  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  ภาคปกติ 
 • ปีการศึกษา  2542  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ  ควบคู่กับภาคปกติ 
 • ปีการศึกษา  2545
  >>  ปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2538 เป็นบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  พ.ศ. 2545 และเริ่มเปิดรับนิสิตวิชาโท หลังจากหยุดรับมาระยะหนึ่ง
  >>  ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  พ.ศ. 2541  เป็นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.  2545
  >>  ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต  สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2541  เป็น บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2545
  >>  พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2547  
 • ปีการศึกษา  2546  ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์อีกครั้ง  เปิดรับนิสิตการศึกษาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลังจากที่หยุดรับชั่วคราวตั้งแต่ปีการศึกษา 2542
 • ปีการศึกษา  2548  ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นสารสนเทศศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ และบรรณาธิการศึกษา  และเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2549 
 • วันที่ 27 มิถุนายน 2551 ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อภาควิชาฯ จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็น ภาควิชาสารสนเทศศึกษา
 • ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาสารสนเทศศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ สารสนเทศศึกษา และบรรณาธิการศึกษา โดยเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2554
 • ปีการศึกษา 2559 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2559
 • ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564