ภาควิชาสารสนเทศศึกษา

logoinfostudies
Menu

วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วิสัยทัศน์: มุ่งสู่ความเป็นสากลในการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศึกษาให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน + ๓

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการจัดการสารสนเทศ มุ่งเน้นการให้บริการสารสนเทศที่เป็นเลิศ รู้เท่าทันสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนางานสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และมีจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

  1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านสารสนเทศศึกษา ที่มีความรู้และความสามารถด้านการจัดการสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านการจัดการสารสนเทศ และการให้บริการสารสนเทศ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบอาชีพบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศในองค์กร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเอกสาร งานด้านการวิจัย งานสืบค้นข้อมูลจากสื่อ ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสารสนเทศ/ หรือประกอบกิจการสารสนเทศเชิงพาณิชย์
  2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วบัณฑิต จะมีสมรรถนะ ดังนี้
  • 2.1 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ มีจิตสำนึกรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  • 2.2 มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
  • 2.3 มีจิตใจมุ่งเน้นการให้บริการสารสนเทศที่เป็นเลิศ โดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ
  • 2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง มีวินัยและค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
  • 2.5 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์งาน และสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ