ภาควิชาสารสนเทศศึกษา

logoinfostudies
Menu

บุคลากร

อาจารย์ ดร. ศรีหทัย เวลล์ส

(หัวหน้าภาควิชา)

โทร. 038-102358 อีเมล์: srihathai@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายวิชาที่สอน

 • การจัดการความรู้สำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
 • การอ่านเพื่อวิชาชีพสารสนเทศ
 • การจัดการความรู้
 • บริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า
 • สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์

โทร. 038-102357 อีเมล์: kwanchadil@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • D.A. (Library and Information Science), Graduate School of Library & Information Science, Simmons College, Boston, USA
 • อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.บ. เกียรตินิยม (บรรณารักษศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายวิชาที่สอน

 • การวิจัยและสถิติทางสารสนเทศศึกษา
 • การนำเสนอและฝึกอบรมในงานสารสนเทศ
 • สารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน

อาจารย์ ณิชพน โชติจันทรกุล

โทร. 038-102357 อีเมล์: knitchepon@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังศึกษา)
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ. เกียรตินิยม (วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

รายวิชาที่สอน

 • การโปรแกรมในงานสารสนเทศ
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการระบบฐานข้อมูล
 • การทำเหมืองข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงกมล อุ่นจิตติ

โทร. 038-102358 อีเมล์: doungka@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายวิชาที่สอน

 • สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์
 • การจัดการสถาบันสารสนเทศ
 • สารสนเทศศาสตร์
 • พฤติกรรมผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ
 • ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
อาจารย์ ดร. ปรียานุช วรวิกโฆษิต
โทร.  038-102357 อีเมล์: preeyanuch.vo@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • PhD Information Studies, University of Sheffield, UK
 • MSc Information Management & System, University of Reading, UK
 • อ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายวิชาที่สอน

 • ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพสารสนเทศ
 • การค้นคืนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
 • การส่งเสริมการอ่าน
 • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 • ห้องสมุดดิจิทัล
ผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ รจนา ประสานพานิช
โทร. 038-102357 อีเมล์: rojanap@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายวิชาที่สอน

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การออกแบบเว็บ
ผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์
โทร. 038-102358 อีเมล์: wannapapar@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายวิชาที่สอน

 • สารสนเทศและทักษะการศึกษาค้นคว้า
 • สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • การจัดการเอกสารและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
 • ธุรกิจสารสนเทศ
 • การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ผลงานทางวิชาการ

อาจารย์สมฤทัย ธีรเรืองสิริ

โทร. 038-102358 อีเมล์: somruthai@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

รายวิชาที่สอน

 • การพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์
 • การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
 • การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ธรรมมาสถิตย์กุล

โทร. 038-102357 อีเมล์: akara@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Information Technology) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  *2551 นักวิจัย ณ Kingston University ประเทศอังกฤษ
 • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

รายวิชาที่สอน

 • การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • การประยุกต์โปรแกรมกลุ่มโอเพนซอร์ส
 • การโปรแกรมในงานสารสนเทศ
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

นางสาวธนทรัพย์  โกกอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา
 • กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา (กำลังศึกษา)
 • กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา