สัปดาห์ห้องสมุด '๖๐

     ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย การเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานแสดงและจำหน่ายหนังสือ (บูรพาบุ๊คแฟร์)
      สำนักหอสมุด จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการดังกล่าวตามความสนใจ ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยและพนักงานอื่นๆ ของรัฐ สามารถเข้าร่วมการสัมมนา ได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของต้นสังกัด ผู้สนใจสามารถ Download รายละเอียดโครงการ และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทางไปรษณีย์ โทรสารรวมทั้งทางออนไลน์ที่ www.lib.buu.ac.th

ลงทะเบียนออนไลน์

ไปยังหน้าลงทะเบียน


ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดาวน์โหลด

การเดินทาง/ที่พัก

รายละเอียดการเดินทาง ดาวน์โหลด

กำหนดการ การจัดกิจกรรม