สัปดาห์ห้องสมุด '๖๑

     ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดและบุ๊คแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่าง วันที่ ๒๒ - ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย การสัมนาการบรรยายทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "Library on Tour" กิจกรรมพบนักเขียน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานแสดงและจำหน่ายหนังสือ (บูรพาบุ๊คแฟร์)
      สำนักหอสมุด จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการดังกล่าวตามความสนใจ ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยและพนักงานอื่นๆ ของรัฐ สามารถเข้าร่วมการสัมมนา ได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของต้นสังกัด ผู้สนใจสามารถ Download รายละเอียดโครงการ และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทางไปรษณีย์ โทรสารรวมทั้งทางออนไลน์ที่ www.lib.buu.ac.th

ลงทะเบียนออนไลน์

ไปยังหน้าลงทะเบียน


ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดาวน์โหลด

การเดินทาง/ที่พัก

รายละเอียดการเดินทาง ดาวน์โหลด

กำหนดการ การจัดกิจกรรม