คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

Windows

Product Key EndX8: WKDPS-T7EVY-XDSUJ-Y5SPW-FJ8TD

Mac

Product Key End X8: WKDPS-T7EVY-XDSUJ-Y5SPW-FJ8TD
Serial Number: 3091892507

Site License เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น อาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพามีสิทธิในการใช้โปรแกรมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือทำซ้ำให้บุคคลภายนอก เนื่องจาก License นี้ใช้ได้ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา