เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

        วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยม
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน 225,550 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สมทบกับเงินที่สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานไว้เพื่อต่อเติม “ตึกพระพันวัสสา”

ข้อมูลจาก: โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศีรราชา