ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือคุณยายหง่วน บ้านมาบหม้อ ชลบุรี

ความเป็นมา

        ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือคุณยายหง่วน เสมือนเป็นการสืบสานตำนานผ้าทอมือระหว่างบ้านปึก-อ่างศิลา เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
        เดิมผ้าทอมืออ่างศิลาเป็นผ้าพื้นๆ ไม่มีลวดลาย คุณเชาวลี เลขาสมเด็จพระเทพฯ ท่านเล่าให้คุณยายหง่วนฟังว่า ครั้งสมัยสมเด็จ พระพันรัสสาอัยยิกาเจ้าท่านเสด็จมาประทับที่ตำหนักตึกแดงตึกขาว ท่านได้นำ คนในอ่างศิลาไปเรียนรู้การทอผ้าในวัง ให้ผ้าทอมีลวดลายเพื่อที่จะมาสอน
        การสืบทอดการทอผ้าแบบโบราณ เหลือผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านมาบหม้อเพียง 2 ท่าน คือ ป้าสาย เสริมศรี (ป้าไอ้) และยายหง่วน เสริมศรี ได้ถ่ายทอดควมรู้จากคำบอกเล่า และลงมือปฏิบัติจริง เป็นผลให้ลูกหลานพัฒนาทักษะฝีมือมาจนบัดนี้
         4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ป้าไอ้ เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีในโครงการถักร้อยดวงใจมหกรรมทอผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี ทอลายพิกุลครึ่งซีก สีฟ้าสลับขาวเหลือง และได้จดทะเบียนขึ้นเป็นสินค้า OTOP ระดับ 3 ดาว ของตำบล
        พวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าเฝ้าพระเทพฯ ถึง 3 ครั้ง
         ครั้งแรก 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ป้าไอ้ เสริมศรี ทอผ้าให้ สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(ตึกขาว ตึกแดง) จากนั้น วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ป้าไอ้ เสริมศรี เสียชีวิตลง จึงเหลือผู้สืบทอดคนสุดท้ายของบ้านมาบหม้อคือ คุณยายหง่วน
         ครั้งที่ 2 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จงานเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา ครั้งนี้คุณยายหง่วนเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ เพื่อให่ท่านประทานสัมภาษณ์ และทอดพระเนตรผ้าทอแบบดั้งเดิมของอ่างศิลา-บ้านมาบหม้อ
        ครั้งที่ 3 22 เมษายน พ.ศ. 2559 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จมาวางศิลากฤษ์อาคารไวทยนิเวศน์ ที่โรงพยาบาลสมเด็จฯ คุณยายหง่วน และคณะได้เข้าเฝ้าอีกครั้ง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าทอไปแสดง ในครั้งนี้คุณยายหง่วน ถวายผ้าทอมือ ตาสบุกสีม่วงแด่สมเด็จพระเทพฯ ด้วย จากนั้นคุณยายหง่วน เสริมศรีได้เสียชีวิตลงเมื่อ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
         30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีงบประมาณของโครงการประชารัฐ เข้ามาสนับสนุนผ่านกองทุนหมู่บ้าน-บ้านมาบหม้อ ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โครงการผ้าทอมือบ้านมาบหม้อ จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยใช้แบรนด์ว่า “ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือคุณยายหง่วนบ้านมาบหม้อ”

ชุดลำลอง
ผ้าถุง
กระเป๋าใส่เหรียญ
กล่องใส่ทิชชู่