เอกสารงานสัปดาห์ห้องสมุด 2558 เอกสารงานสัปดาห์ห้องสมุด 2558
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด & สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลฉบับเต็ม (full-text) จากภายนอก BUU Net กรุณาใช้ผ่านระบบ VPN
Single Search for ThaiLIS EBSCO Discovery Service (EDS)

Search E-databases (in Foreign Languages)

Report of New books/Media

Virtual Library 360

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา