ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 020/2557
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2557  รายละเอียด

  1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 740-2553 รายละเอียดเพิ่มเติม
  2. ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ เลขที่ตำแหน่ง 9916 รายละเอียดเพิ่มเติม
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด & สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลฉบับเต็ม (full-text) จากภายนอก BUU Net กรุณาใช้ผ่านระบบ VPN
Single Search for ThaiLIS EBSCO Discovery Service (EDS)

Search E-databases (in Foreign Languages)

Report of New Books/Media

Virtual Library 360

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา