สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด & สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
Single Sign On เข้าใช้ฐานข้อมูลจากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม VPN


Burapha Single searchPULINET Catalog sharing
Single Search for ThaiLIS EBSCO Discovery Service (EDS)

Buulogo Search Burapha Discovery Service:

Keyword
Title
Author

ThaiLISlogo Search PULINET Catalog sharing:
Keyword
Title
Author

Report of New books/Media

Virtual Library 360


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา