สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน EDS (EBSCO Discovery Service)
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้อง Cyber Zone II (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)   ลงทะเบียน 
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ประกาศ  รายละเอียดคุณสมบัติ
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด & สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลฉบับเต็ม (full-text) จากภายนอก BUU Net กรุณาใช้ผ่านระบบ VPN
Single Search for ThaiLIS EBSCO Discovery Service (EDS)

Search E-databases (in Foreign Languages)

Report of New books/Media

Virtual Library 360

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา