Browsing articles in "Library News/Events"
Nov
27
2017

บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU QA – KM DAY)”

บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU QA – KM DAY)” ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 202 และบริเวณห้องโถง ชั้น 2 หอประชุมธำรง บัวศรี

Nov
23
2017

อบรมบัณฑิตศึกษาคณะการจัดการท่องเที่ยว

อบรมบัณฑิตศึกษาคณะการจัดการท่องเที่ยว จำนวน 60 คน

Nov
22
2017

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 54

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการห้องสมุดมีชีวิตและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นิสิตในการอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรีไทยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี แสดงเป็นประจำทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน

Sep
21
2017

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 53

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการห้องสมุดมีชีวิตและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นิสิตในการอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรีไทยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี แสดงเป็นประจำทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน

Sep
5
2017

สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สัจจารีย์  ศิริชัย ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร และอาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 707   สำนักหอสมุดขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ทำให้สำนักหอสมุดเห็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาการบริหารจัดการต่อไป

Pages:1234567...65»

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา