Browsing articles in "Library News/Events"
Jun
22
2017

โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “หนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน” ณ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และนำหนังสือ จำนวน 200 เล่ม มอบให้ทางโรงเรียนไว้สำหรับให้ยืมอ่าน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

Jun
20
2017

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 50

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการห้องสมุดมีชีวิตและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นิสิตในการอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรีไทยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี แสดงเป็นประจำทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน

May
23
2017

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 49

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการห้องสมุดมีชีวิตและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นิสิตในการอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรีไทยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี แสดงเป็นประจำทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน

May
9
2017

สำนักหอสมุดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2560

สำนักหอสมุดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้จากการอบรมสัมมนาจากสถาบันอื่น เพื่อนำมาพัฒนาการบริการของสำนักหอสมุด พร้อมด้วยการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด

May
4
2017

โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม “โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย” ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี โดยนำหนังสือพร้อมตู้หนังสือไปมอบให้และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้สูงวัยยังได้ร่วมเล่าเรื่องหนังสือที่ชื่นชอบ ตอบคำถามชิงรางวัลจากวรรณกรรมไทยและหนังสือที่คนไทยควรอ่าน ซึ่งสร้างความเพลิดเพลินและให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย เป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม

Pages:1234567...63»
Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา