Browsing articles in "Library News/Events"
Aug
16
2017

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 52

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการห้องสมุดมีชีวิตและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นิสิตในการอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรีไทยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี แสดงเป็นประจำทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน

Aug
15
2017

อบรมหลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

อบรมหลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Aug
15
2017

อบรมการสืบค้นสารสนเทศ

นำชม, อบรมการสืบค้น Web Opac และฐานข้อมูลด้านคณิตศาสตร์ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จำนวน 31 คน ห้อง CyberZone2 (วงเดือน)

Jul
26
2017

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2560

สำนักหอสมุดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุม 201 โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้จากการอบรมสัมมนาจากสถาบันอื่น เพื่อนำมาพัฒนาการบริการของสำนักหอสมุด พร้อมด้วยการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด

Jul
26
2017

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 51

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการห้องสมุดมีชีวิตและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นิสิตในการอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรีไทยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี แสดงเป็นประจำทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน  

Pages:1234567...64»

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา