Mar
29
2017

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมสำนักหอสมุด

นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ รศ.ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการเข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานและหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 201


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา