May
9
2017

สำนักหอสมุดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2560

สำนักหอสมุดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้จากการอบรมสัมมนาจากสถาบันอื่น เพื่อนำมาพัฒนาการบริการของสำนักหอสมุด พร้อมด้วยการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด










Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา