Jun
9
2017

การอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ

registerการอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

ลงทะเบียน ลงทะเบียน

ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ลงทะเบียน 09.00 – 16.30 น. จำนวน 68 ที่นั่ง

หมายเหตุ 1. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมร้อยละ 100 ของการอบรม 2. ผู้เข้าอบรมมีผลคะแนนผ่านแบบทดสอบตามเกณฑ์ของสำนักหอสมุด

ลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ลงทะเบียน 09.00 – 16.30 น. จำนวน 68 ที่นั่ง

หมายเหตุ 1. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมร้อยละ 100 ของการอบรม 2. ผู้เข้าอบรมมีผลคะแนนผ่านแบบทดสอบตามเกณฑ์ของสำนักหอสมุด

ลงทะเบียน

 


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา