Jun
22
2017

โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “หนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน” ณ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และนำหนังสือ จำนวน 200 เล่ม มอบให้ทางโรงเรียนไว้สำหรับให้ยืมอ่าน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา