May
4
2017

โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม “โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย” ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี โดยนำหนังสือพร้อมตู้หนังสือไปมอบให้และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้สูงวัยยังได้ร่วมเล่าเรื่องหนังสือที่ชื่นชอบ ตอบคำถามชิงรางวัลจากวรรณกรรมไทยและหนังสือที่คนไทยควรอ่าน ซึ่งสร้างความเพลิดเพลินและให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย เป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา