Aug
28
2017

ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

15 กันยายน พ.ศ. 256เวลา: 09:00 น.
อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ
ห้อง: Cyber Zone I อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ลงทะเบียน
16 กันยายน พ.ศ. 256เวลา: 09:00 น.
อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ (บรรยายภาษาอังกฤษ)
ห้อง: Cyber Zone I อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ลงทะเบียน


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา