Oct
9
2017

ลงทะเบียนอบรมการใช้สารสนเทศ

อบรมการใช้สารสนเทศ

 • 2 พ.ย. เวลา: 09:00 – 12.00
  การใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ (สำหรับนิสิต)
  ลงทะเบียน
 • 2 พ.ย. เวลา: 13:00 – 16.00
  การใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ (สำหรับอาจารย์)
  ลงทะเบียน
 • 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.
  การสืบค้นฐานข้อมูล ClinicalKey: ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์
  ลงทะเบียน
 • 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น.
  การสืบค้นฐานข้อมูล ClinicalKey: ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์
  ลงทะเบียน
 • 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 10.00 น.
  การสืบค้นฐานข้อมูล Access Pharmacy: ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชศาสตร์
  ลงทะเบียน
 • 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 14.00 น.
  อบรมฐานข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ Access Pharmacy
  ลงทะเบียน
 • 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  อบรมฐานข้อมูลทางด้านกฏหมาย Westlaw-Next
  ลงทะเบียน
 • 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 9.00 – 16.00 น
  อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
  ลงทะเบียน
 • 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
  อบรมาการใช้ฐานข้อมูล Endnote
  ลงทะเบียน
 • 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
  อบรมาการใช้ฐานข้อมูล Endnote
  ลงทะเบียน

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา