Oct
19
2017

อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

 • วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
  อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
  เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Cyber Zone I
  ลงทะเบียน
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
  อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
  เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Cyber Zone I
  ลงทะเบียน

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา