บริการสอน/ อบรม/ ทักษะสารสนเทศ

เป็นบริการวิชาการที่สำนักหอสมุดจัดขึ้นเพื่อสอน อบรม แนะนำการใช้ห้องสมุดและทักษะสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึงการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ฐานข้อมูลอ้างอิง (E-Database) ตลอดจนแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ให้กับนิสิต อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะความสามารถเข้าถึงสารสนเทศ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการให้บริการ มี 2 ลักษณะ

  1. จัดอบรมตามหลักสูตรที่ห้องสมุดจัดให้บริการประจำภาคการศึกษา
  2. จัดอบรมตามคำขอของผู้รับบริการหรือคณะ/ หน่วยงาน/ ภาควิชาต่าง ๆ ที่ร้องขอมา

วัน-เวลาที่ให้บริการ:

  1. วันจันทร์-ศุกร์: ตามตารางการอบรม และตามคำขอ
  2. วันเสาร์-อาทิตย์: ตามคำขอ

 * ตามคำขอกรุณาติดต่อนัดหมายเวลาที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2 โทร. 0-3810-2475

 ตารางหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาไทย)
ประจำเดือน สิงหาคม 2557-ตุลาคม 2558

หลักสูตร

ขอบเขต

จำนวนผู้เข้าอบรม/ รอบ

เวลาฝึก

อบรม/ รอบ

วัน

เวลา

1. Library Tour & Information on WEB OPAC
  • นำชมสำนักหอสมุด เพื่อแนะนำบริการและทรัพยากรสารสนเทศตลอดจนระเบียบปฏิบัติของสำนักหอสมุด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการของสำนักหอสมุด ได้อย่างถูกต้องและตรงความต้องการ
  • เรียนรู้วิธีการสืบค้นหนังสือ บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ และสารสนเทศต่าง ๆ จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ไม่เกิน
60 คน

1.30 ชม.

จันทร์ – ศุกร์

จัด 2 รอบ/ วัน
09.30 – 11.00 น.
13.00 – 14.30 น.
(ตามคำขอ)

2.  Information in Health Sciences (E-Books And E-Thesis) เรียนรู้วิธีการสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ไม่เกิน
60 คน

1.30 ชม.

จันทร์ – ศุกร์

จัด 2 รอบ/ วัน
09.30 – 11.00 น.
13.00 – 14.30 น.

(ตามคำขอ)

3.  Information in Sciences and Technology (E-BooksAnd E-Thesis) เรียนรู้วิธีการสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์   และเทคโนโลยี

ไม่เกิน

60 คน

1.30 ชม.

จันทร์ – ศุกร์

จัด 2 รอบ/ วัน
09.30 – 11.00 น.
13.00 – 14.30 น.

(ตามคำขอ)

 4.  Information in Humanities and Sciences (E-Books AndE-Thesis) เรียนรู้วิธีการสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจากฐานข้อมูลสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ไม่เกิน
60 คน

1.30 ชม.

จันทร์ – ศุกร์

จัด 2 รอบ/ วัน
09.30 – 11.00 น.
13.00 – 14.30 น.

(ตามคำขอ)

 5.  Endnote X7 โปรแกรมสำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม ได้แก่ การสืบค้น การจัดเก็บการจัดการรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้สืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่นจากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด (OPAC)

ไม่เกิน

60 คน

1.30 ชม.

พฤหัสบดี

จัด 2 รอบ/ วัน
09.30 – 11.00 น.
13.00 – 14.30 น.

(ตามคำขอ)

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา