บทเรียนออนไลน์

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ

Download (PDF, 76KB)

บทที่ 2 เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ

Download (PDF, 904KB)

บทที่ 3 การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote

Link

 

 


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา