บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Service : DDS)

เป็นบริการยืมหนังสือ วิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการเรียน การสอน การวิจัย โดยจัดส่งที่ห้องสมุดคณะฯ ผู้ใช้บริการสามารถรับหนังสือและวิทยานิพนธ์ได้ที่ห้องสมุดคณะฯ ทุกวันจันทร์,วันพุธและวันศุกร์เวลา 09.30-12.00 น.

ระเบียบการใช้บริการ

  1. ให้บริการอาจารย์, นักวิจัย บุคลากรที่เป็นสมาชิกห้องสมุด และให้บริการท่านละ 5 เล่ม ระยะเวลาการยืมจะเป็นไปตามประเภทของกลุ่มสมาชิก
  2. สมาชิกต้องไม่มีหนังสือเกินกำหนด ไม่มีค่าปรับค้างชำระ และหนังสือที่ยืมจะต้องไม่ซ้ำกับเล่มที่มีในครอบครอง
  3. หนังสือจะต้องมีสถานะ “ตรวจสอบที่ชั้น” เท่านั้น งดบริการหนังสือจอง, หนังสือระหว่างทำรายการและหนังสือซ่อม
  4. ให้บริการเฉพาะหนังสือประเภททั่วไปและวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
  5. รับคำขอจนถึงเวลา 15.00 น. ของวันอาทิตย์ในการจัดส่งวันจันทร์ เวลา 09.30-12.00 น. และรับคำขอจนถึงเวลา 15.00 น. ถ้ารับคำขอหลังจากเวลา 15.00 น. ของวันศุกร์จะจัดส่งในสัปดาห์ถัดไป โดยจัดส่ง ณ ห้องสมุดคณะฯ หรือสถานที่ที่สมาชิกแจ้งความจำนงภายใน ม.บูรพา

*เมื่อได้รับคำขอจากผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์จะแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมล์*

Burapha University Library Document Delivery Service
Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา