บริการสำเนาบทความวารสาร (Journal Copy Service)

เป็นบริการสำเนาบทความวารสาร ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่มีในสำนักหอสมุด ให้กับอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการเรียน การสอน การวิจัย โดยผู้ใช้บริการสามารถรับบทความ ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

a service that provide photocopy  in both Thai and English journals in library to professors and researchers. This service aims to support professors and researchers in teaching and research. Professors and researchers can use Journal copy Service by contact circulation service on 2nd floor

*เมื่อได้รับคำขอจากผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์จะแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมล์*

   * Librarian will inform the process to user by e-mail after receiving user request *

Journal Copy Service


หมายเหตุ

ก่อนส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนทุกครั้ง
มิฉะนั้นห้องสมุดไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้
มีปัญหากรุณาติดต่อที่ คุณวงเดือน  เจริญ โทร 2475 E-mail: liloan@buu.ac.th


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา