บุคลากรสำนักหอสมุด

นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
WANTANA  KITISRIVORAPHAN
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (Director)
e-mail : wantana@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2499
mobile : 0-818-637-097
 p_nung
นายเหมรัศมิ์  วชิรหัตถพงศ์
HEMMARAT WACHIRAHATTHAPONG
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Deputy Director of Information Technology)
e-mail : jummumboy@hotmail.com
Tel : 
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
WATCHAREEPORN KHUNSANONG
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(Assistant Director for Academic Affairs and Quality Assurance)
e-mail : kunsanon@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481 
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
NISACHON KANJANAPICHIT
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ
 (Assistant Director for Information Service Affairs)
e-mail : kanjanapichit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2475
นายชวลิต ฮะกีมี
CHAVALIT HAKEME
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
(Assistant Director for External Affairs)
e-mail : h_chavalit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2470
นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา
JARANYA  SUPAWITITPATANA
หัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร (Head of  Periodicals  Department)
e-mail : jaranya@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2492
นางรัศมี ปานดิษฐ์
RUSSAMEE  PANDID
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Head  of  Cataloging  Department)
e-mail : russamee@buu.ac.th
โทร : 0-3810-2478
นายชวลิต ฮะกีมี
CHAVALIT HAKEME
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา (Head of Audio-Visual Department)
e-mail : h_chavalit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2470
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
CHALERMKIAT  DEESOM
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Head of Information Technology Department)
e-mail : chalermkiat@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2487
นางวงเดือน เจริญ
WONGDUEN CHAROEN
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ (Head of Information Services Department)
e-mail : wongduen@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2475
สำนักงานผู้อำนวยการ
นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ
KAMONNATE  RATANA-AMPORNSOPON
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
e-mail : kamonnate@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2466
นางสาวนงลักษณ์ คุณสนอง
NONGLAK  KHUNSANONG
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ
e-mail : nonglakk@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2465
นางอรัญญา บำเพ็ญแพทย์
ARANYA  BAMPENPATT
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail : aranya499@hotmail.com
Tel : 0-3810-2495
นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก
ROSSUKON  BOONMAK
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
e-mail : rossukon@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2493
นางสาวรัชนี สิงห์ทอง
RATCHANEE  SINGTHONG
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
e-mail : ratchaesingthong@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2466
นางสาวสุกานดา ปลื้มจิตต์
SUKANDA  PLUEMJIT
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sukanda1987@gmail.com
Tel : 0-3810-2466
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์
SOMMINE   LIMPITIPANICH
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
e-mail : sommay@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2460
นางสมพร พวงย้อย
SOMPORN  PUANGYOI
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
e-mail :
Tel : 0-3810-2465
นายวินิจ วงศ์ดี
WINIT  WONGDEE
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
e-mail : winitbuu@hotmail.com
Tel : 0-3810-2494
นายนำชัย แสนหาญ
NUMCHAI SAENHAN
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
e-mail : sudsai@buu.ac.th
โทร : 0-3810-2494
างสาวอัญชสา ขำอยู่
AUNCHASA  KOMYOO
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : aun8596@gmail.com
Tel : 0-3810-2495
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
CHALERMKIAT  DEESOM
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail : chalermkiat@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2487
นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ
URARIN CHOEISIRI
รองหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : urarin@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482

นางสมหญิง เจียสารัมย์
SOMYING  JEASARUM
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
e-mail : somying@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482
นางอ่อนศรี แสนโคก
ORNSRI SAENCOK
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : ornsris@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482

จักรพันธู์ ชื่นภิรมย์
JAKKAPHAN  CHUENPIROM
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
e-mail : jakkaphan@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
นางนิตยา ปานเพชร
NITTAYA  PANPETCH
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : comvutic@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
นางสาวเกษร จันทร
KESORN  CHANTORN
รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
e-mail : kesornc@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
นางสิริกร งามสำเร็จ
SIRIGORN NGAMSOMREJ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
e-mail : sirigorn@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
นางสาวสุนันท์ วิหครัตน์
SUNUN WIHOKRAT
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sunun20131@gmail.com
Tel : 0-3810-2485
นายสมพร เปล่งปลั่ง
SOMPORN  PLENGPLUNG
ตำแหน่ง พนักงานเข้าเล่ม
e-mail : sompron108@gmail.com
Tel : 0-3810-2494
นางไพรศรี อารมณ์ชื่น
PAISRI  AROMCHUEN
ตำแหน่ง พนักงานเข้าเล่ม
e-mail : prisee.a@gmail.com
Tel : 0-3810-2479
นางจิตติมา พลิคามินทร์
JITTIMA  PLIKAMIN
ตำแหน่ง พนักงานเข้าเล่ม
e-mail :
Tel : 0-3810-2494
นางวีรญาดา รวิชญานนท์
WEERAYADA RAWICHAYANON
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : weeraya@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2485
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
นางวงเดือน เจริญ
WONGDUEN CHAROEN
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : wongduen@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
NISACHON KANJANAPICHIT
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
e-mail : kanjanapichit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2475
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
SUPAWADEE  PETCHUENSAKUL

ตำแหน่ง บรรณารักษ์
e-mail : buu_library@hotmail.com
Tel : 0-3810-2490
นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา
THUNYALUCK  THANAPRASITPATTANA
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
e-mail : thunyaluck@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
นางฐิติชญาน์ ทวนดิลก
THITICHAYA  TUANDILOK
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
e-mail : dimond_dada10@hotmail.com
Tel : 0-3810-2490
 นางอัจฉรา บริบูรณ์ 
AUGCHARA BORIBOON
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
e-mail : augcha1@hotmail.com
Tel : 0-3810-2473
นางวิจิตรา วิไลเลิศ
WIJITTRA  WILAILEARD
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : wijittra@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2476
นายไสว ไชยศรี
SAWAI  CHAISRI
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sawai@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2473
นายศักดิ์สิงห์ งามสง่า
SAKSING  NGAMSA-NGA
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : saksing49@hotmail.com
Tel : 0-3810-2491
นางสาวอรุณี สังข์นวม
ARUNEE   SANGNUAM
ตำแหน่ง
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : noi-13@hotmail.com
Tel : 0-3810-2491
นายสมบูรณ์ ศรีพรหม
SOMBOON  SRIPROM
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : somboon03@gmail.com
Tel : 0-3810-2491
นางสาวขวัญตา สันติกุล
KHANTA  SANTIKOOL
ตำแหน่ง
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : kwantas@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2488
นางสาวรัตยา จรสมาน

RATTAYA  JONSAMAN
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร
e-mail : rattaya_3m@hotmail.com
Tel : 0-3810-2476
นางสาวนภัสนันท์ เปลี่ยนขำ
NAPASSANUN  PIANKHAM
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : w_asana@live.com
Tel : 0-3810-2476
นางสายพิณ ธนกุลชน
SAIPIN  TANAKUNCHON
ตำแหน่ง
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : saipin@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2491
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
นางรัศมี ปานดิษฐ์
RUSSAMEE  PANDID
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
e-mail : russamee@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2478
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
WATCHAREEPORN KHUNSANONG
รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : kunsanon@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
นางอาภากร ธาตุโลหะ
APAKORN  THATLOHA
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : apakorn@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
นางธิดาพร สายทะโชติ
TIDAPORN  SAITACHOTE
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : porn_sai@hotmail.com
Tel : 0-3810-2481
นางสาวอรทัย นาสวน
ORATHAI NASUAN
ตำแหน่ง
 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : orathai_na@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2463
นางสาวประภาศรี วรรณสินสมบัติ
PRAPASRI  WANNASINSOMBUT
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : mink_m_3@hotmail.com
Tel : 0-3810-2463
นายภาคภูมิ มาตรทอง
PARKPOOM  MARSTHONG
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : parkpoom16@gmail.com
Tel : 0-3810-2463
นายชัยยศ ปานเพชร
CHAIYOD  PANPETCH
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : chaiyod@buu.ac.th
โทร : 0-3810-2478
ฝ่ายเอกสารและวารสาร
นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา
JARANYA  SUPAWITITPATANA
หัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : jaranya@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2492
นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์
NILUBON  ROJSATTARAT
รองหัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
e-mail : nilubonr@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2492
นางสาววนิดา ศรีนามาตย์
WANIDA SRINAMAT
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : wanida_srinamat@hotmail.com
Tel : 0-3810-2474
นางสาวจารุวรรณ นาคสุริวงษ์
JARUWAN NAKSURIWONG
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : beejaruwan@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2474
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นายชวลิต ฮะกีมี
CHAVALIT HAKEME
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
e-mail : h_chavalit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2470,0-3810-2480
นายปวเรศ นวลแก้ว
PAWARES  NUALKAEW
รองหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-mail : pawaresn@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468
นายวิทยา อินทร์อุดม
WITTAYA  INUDOM

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-mail : widya23@hotmail.com
Tel : 0-3810-2465,0-3810-2479
นายกุญช์พิสิฎฐ์ นาคสุวรรณ
KUNPHISIT  NAKSUWAN
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-mail : kunphisit@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468
นางสาวชมพูนุช นาคสุริวงษ์
CHOMPUNUCH NAKSURIWONG
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : chompunuch@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา