บริการอบรมการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (Library Training)

บริการฝึกอบรม

สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมทักษะการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ให้แก่คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักห้องสมุดจัดเตรียมไว้บริการประกอบด้วย ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Database) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์   (E-Journals) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ตลอดจนแหล่งสารสนเทศอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการใช้สารสนเทศ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วนตาม   ความต้องการ

รูปแบบการให้บริการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามหัวข้อที่ห้องสมุดกำหนดให้โดยสามารถเข้ารับการอบรม    หัวข้อเดียวหรือผสมกันมากกว่า 1 หัวข้อ ตามที่ผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์

วัน-เวลาที่ให้บริการ
วันจันทร์-อาทิตย์: เวลา 08.00-20.00 น. ในวันที่สำนักหอสมุดเปิดให้บริการโดยระบุวันเวลาที่ต้องการ

*
กรุณาติดต่อนัดหมายเวลาที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2 โทร. 0-3810-2475  และ 0-3810-2490 หรือทาง E-mail: ibrary.buu.ac.th

สถานที่ฝึกอบรม: ห้องไซเบอร์โซน II (Cyber zone II) ชั้น 6 สำนักหอสมุด

 

หัวข้อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้สารสนเทศ

 

หัวข้อ ขอบเขต ฐานข้อมูลที่ให้การอบรม เวลาฝึกอบรม/ รอบ
1. Library Tour & Information on WEB OPAC นำชมและแนะนำรับบริการต่างๆ วิธีการสืบค้นหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และสารสนเทศต่างๆ Web OPAC 1.30 ชม.
2.  Information

in Health Sciences

วิธีการสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ – Clinical Key
– CINAHL Plus with Fulltext
– ScienceDirect
– Scopus
1.30 ชม.
3.  Information
in Sciences and Technology
วิธีการสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – IEEEXplore

– ACS
– SportDiscus
– ScienceDirect
– Scopus

1.30 ชม.
4.  Information in Humanities and Sciences วิธีการสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจากฐานข้อมูลสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – Emerald

– Academic Search Complete
– H.W.Wilson
– ABI/ INFORM

1.30 ชม.
5.  EndnoteX7 วิธีการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิงภายในเนื้อหา – Endnote 1.30 ชม.
6. อบรมทักษะการรู้สารสนเทศแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา – วิธีการสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากฐานข้อมูลทุกสาขาวิชา

– วิธีการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (Endnot)

– Web OPAC
– Clinical Key
– CINAHL Plus with Fulltext
– ScienceDirect
– Scopus
– IEEEXplore- ACS
– SportDiscus
– ScienceDirect
– Scopus
– Emerald- Academic Search Complete
– H.W.Wilson
– ABI/ INFORM
– Endnote
6 ชม.

 

 


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา