Library Services

Web OPAC (ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด)
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด (Web OPAC)  เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์วัสดุให้กับผู้ใช้ ในการค้นหาหนังสือ
งานวิจัย วิทยานิพนธ์  เรื่องสั้น นวนิยาย บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ ฯลฯ  ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากสามารถสืบค้นได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และสามารถตรวจสอบรายการยืมและค่าปรับเกินกำหนด และยืมต่อได้อีกด้วย
แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด
ฐานข้อมูลออนไลน์ฉบับเต็มสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการวิจัยและการเรียนการสอนผ่าน IP Address ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  หากต้องการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุดจากภายนอกเครือข่าย  ผู้ใช้บริการต้องติดตั้งโปรแกรม VPN ลงในอุปกรณ์ที่ใช้สืบค้นสารสนเทศ  ซึ่งโปรแกรม VPN สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งจากเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด  นิสิตและบุคลากรสามารถติดต่อขอรหัสเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากสำนักคอมพิวเตอร์
อบรมการรู้สารสนเทศ

สำนักหอสมุดจัดอบรมการใช้ห้องสมุดสำหรับนิสิตไทยและนิสิตนานาชาติในโปรแกรม “Library Orientation”  ซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและการใช้เครื่องมือในการค้นหาวัสดุสารสนเทศเพื่อการวิจัย (เช่น Web OPAC, e-books, e-journals)  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมและตารางเวลา  สามารถเข้าชมได้จากเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดและสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดหรือติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุด

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการตอบปัญหาและช่วยการค้นคว้า สารสนเทศต่างๆ ที่มีในสำนักหอสมุด ติดต่อบรรณารักษ์ผ่านทางอีเมล์ library@buu.ac.th โทร. 038102475 หรือติดต่อโดยตรงที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2

บริการยืม-คืน

นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่หลากหลายภายในสำนักหอสมุดและต้องนำกลับมาคืนตามกำหนดส่ง  โดยกำหนดระยะเวลาการยืมขึ้นอยู่กับว่ามีสถานะ
เป็นสมาชิกประเภทใด  สำหรับรายละเอียดการใช้บริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2

บริการ Document Delivery Service

บริการ Document Delivery เป็นบริการที่จัดเตรียมหนังสือและสื่อต่างๆ ในสำนักหอสมุดและจัดส่งไปยังคณะให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสนตามที่ร้องขอ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการเรียน การสอน การวิจัย โดยบริการนี้สามารถส่งขอใช้บริการได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด  หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2

บริการตู้รับคืนหนังสือ
เพื่อความสะดวกในการคืนหนังสือ สำนักหอสมุดจัดวางตู้รับคืนหนังสือไว้ที่หน้าทางเข้าชั้น 1 โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือผ่านตู้รับคืนหนังสือได้ตลอดเวลา ผู้ที่ส่งหนังสือภายในกำหนดส่งหรือส่งภายในเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สำนักหอสมุดจะถือเสมือนว่าเป็นการส่งตามกำหนด สำหรับหนังสือส่งเกินกำหนด ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าปรับตามระเบียบของสำนักหอสมุด

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

บริการยืมระหว่างห้องสมุดคือบริการที่ผู้ใช้สามารถขอยืมหนังสือ, บทความวารสารหรือไฟล์อิเล็คทรอนิกส์ซึ่งไม่มีอยู่ในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จากห้องสมุดอื่นๆ ในประเทศ  บริการนี้มีความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุด  ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับบรรณารักษ์ที่ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเพื่อนสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของบริการ
จะใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้อย่างไร ?

  • สอบถามบรรณารักษ์เกี่ยวกับบริการยืมระหว่างห้องสมุด : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศที่ต้องการยืมระหว่างห้องสมุดโดยสมบูรณ์
  • ติดต่อด้วยตนเองที่ห้องสมุดที่ต้องการยืม : ติดต่อขอใช้สารสนเทศจากห้องสมุดที่ต้องการยืมด้วยตนเอง
บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

สำนักหอสมุดให้บริการคอมพิวเตอร์มากกว่า 200 เครื่องเพื่อการศึกษาค้นคว้าที่ชั้น 6 ของสำนักหอสมุด

บริการสื่อโสตทัศนศึกษา

นิสิตและบุคลากรมีสิทธิ์ในการยืม ซีดี วีซีดี และดีวีดี  โดยให้บริการยืม 3 ชิ้นต่อครั้ง โดยมีระยะเวลาในการยืม 7 วัน โปรดติดต่อขอรับบริการที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 6

บริการเคเบิลทีวี

เชิญรับชมรายการทีวีมากมาย อาทิ ข่าว ภาพยนตร์ และรายการบันเทิงต่างๆ บนเคเบิลทีวี โปรดติดต่อขอรับบริการที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 6

ห้องมินิโฮมเธียเตอร์

เชิญรับชมภาพยนตร์ที่ห้องมินิโฮมเธียเตอร์ของสำนักหอสมุด ติดตามรายการและรอบฉายภาพยนตร์ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์หอสมุด ทังนี้จะจองห้องเพื่อฉายภาพยนตร์ที่ต้องการหรือใช้เพื่อการศึกษาก็ได้ โปรดติดต่อขอรับบริการที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 6

ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม

ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการพื้นที่สำหรับการศึกษา ค้นคว้าเป็นกลุ่ม  ให้บริการในเวลาเปิดทำการของสำนักหอสมุด ผู้ใช้บริการสามารถจองห้องผ่านเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดหรือมาจองด้วยตนเองที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ของสำนักหอสมุด ห้องค้นคว้ากลุ่มมีให้บริการที่ชั้น 3 4 5 และ 6

บริการตู้ฝากของ

สำนักหอสมุดให้บริการตู้รับฝากของเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่หน้าทางเข้า ชั้น 2

บริการถ่ายเอกสาร

บริการถ่ายเอกสารดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก มีให้บริการที่ ชั้น 3

บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย

สำนักหอสมุดมีจุดบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกพื้นที่ในสำนักหอสมุด  มีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วพื้นที่ในอาคาร นอกจากนี้สำนักหอสมุดยังให้บริการยืมปลั๊กไฟเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คอีกด้วย

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา