นโยบายการยืม – คืน

  1. ผู้มีสิทธิยืมวัสดุห้องสมุด ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย นิสิตและสมาชิกสมทบ
  2. ผู้ยืมต้องมายืมวัสดุห้องสมุดด้วยตนเอง และต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุดหรือบัตรประจำตัวนิสิตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ห้ามผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรใช้บัตรผู้อื่น หากมีผู้อื่นนำบัตรไปใช้ ผู้เป็นเจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
  3. ผู้ใดตัด ฉีก หรือนําวัสดุห้องสมุดออกนอกสํานักหอสมุดโดยมิได้ยืม จะมีความผิดทางอาญา อาจถูกดําเนินคดีอาญาและถูกพักการเรียน หรือไล่ออกจากออกจากมหาวิทยาลัย
  4. วัสดุห้องสมุดทุกรายการที่ยืมไปจากสำนักหอสมุด ผู้ยืมจะต้องนำมาส่งคืนตามกำหนดเวลา หากเกินกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ. 2552
  5. สำนักหอสมุดสงวนสิทธิที่จะขอให้ผู้ยืม คืนวัสดุห้องสมุดก่อนกำหนดได้ในกรณีที่มีความจำเป็น
  6. ในกรณีที่ทําวัสดุห้องสมุดสูญหายหรือชํารุด ผู้มีสิทธิยืมวัสดุห้องสมุด ต้องรับผิดชอบหาวัสดุมาใช้คืนหรือชดใช้เงินตามที่สํานักหอสมุดเห็นสมควร พร้อมกับชําระค่าบริการจัดเตรียมการให้ยืมเล่มละหรือชิ้นละ ๑๕๐ บาท พร้อมทั้งค่าปรับเกินกำหนดส่ง (ถ้ามี)

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา