การสมัครสมาชิก

ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกโดยใช้เอกสารต่อไปนี้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาท์เตอรืบริการยืมคืน ชั้น 2 สำนักหอสมุด

นิสิต : บัตรประจำตัวนิสิต

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน:

  • รุปหนึ่งนิ้ว 1 ใบ
  • บัตรพนักงานและจดหมายรับรองจากทางคณะ

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา