บริการยืมระหว่างห้องสมุด : บทความวารสาร (Interlibrary Loan : Journal Article)

เป็นบริการช่วยเหลือผู้ใช้ให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากห้องสมุดอื่น ๆ  ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้สามารถขอยืมตัวเล่ม ขอถ่ายสำเนา/หรือขอไฟล์เอกสารได้ตามต้องการ  ติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าชั้น 2 สำนักหอสมุด หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-38102475-6, 0-38102490 Email: liloan@buu.ac.th หรือwongduen@buu.ac.th

Interlibrary Loan is service that supports user to use information from other libraries in both domestic and international. User can request to borrow books or receive photocopies of documents.  User can use Interlibrary Loan by contact circulation service counter on 2nd floor, or Tel. 0-38102475, 0-38102490, and E-mail:  liloan@buu.ac.th , or wongduen@buu.ac.th

 *เมื่อได้รับคำขอจากผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์จะแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมล์*

             * Librarian will inform the process to user by e-mail after receiving  user request * 

Interlibrary Loan : Journal Article


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา