เวลาเปิดบริการ / Library Hours

เวลาเปิดบริการสำนักหอสมุด
ช่วงเวลา
วัน
เวลา
ภาคเรียนปกติ
 วันจันทร์ – วันอาทิตย์
 08.00 – 22.00 น.
ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ จนถึงวันสุดท้ายของการสอบ
 วันจันทร์ – วันอาทิตย์
 08.00 – 24.00 น.
ภาคเรียนฤดูร้อน
 วันจันทร์ – วันศุกร์
 08.00 – 18.30 น.
 วันเสาร์ – วันอาทิตย์
 09.00 – 17.00 น.
ปิดภาคเรียน
 วันจันทร์ – วันศุกร์
 08.00 – 16.30 น.
 วันเสาร์ – วันอาทิตย์
 ปิดบริการ

บริการห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ชั้น 1 (Common Room)
หมายเหตุ เว้นวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัยและตามประกาศของสำนักหอสมุด

Library Service Hours
Mon. – Fri.  Sat.  Sun.
Semester 1 and Semester 2 08:00 AM  to 10:00 PM 08:00 AM to 10:00 PM 08:00 AM to 10:00 PM
1 week before the exam period until
the last day of the exam period
08:00 AM  to 12.00 PM 08:00 AM to 12.00 PM 08:00 AM to 12.00 PM
Summer 08:00 AM  to 08:00 PM 09:00 AM to 05:00 PM 09:00 AM to 05:00 PM
Semester Break 08:00 AM to 04:30 PM Closed Closed

1. Open  24 hrs. (Mon – Sun) :  1 st Floor (Common Room)
2. Closed on Public Holidays as announced by Burapha University


Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา