FAQ

ในช่วงสอบบุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้หรือไม่

ช่วงระหว่างก่อนสอบ 1 สัปดาห์จนถึงสอบเสร็จ สำนักหอสมุดขอสงวนที่นั่งอ่านไว้ให้นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น เมื่อพ้นช่วงการสอบแล้ว บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการได้ตามปกติ

นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ไม่ได้นำบัตรนิสิตมาด้วยจะสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่

นิสิตต้องนำบัตรประจำตัวนิสิตมาทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ แต่ถ้าหากลืมนำมาจริง เจ้าหน้าที่อาจจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนิสิต เช่น รหัสนิสิต คณะหรือสาขาที่ศึกษาอยู่ และตักเตือนให้นำบัตรประจำตัวนิสิตมาทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ

นิสิตมหาวิทยาลัยอื่น ที่ไม่ได้นำบัตรนิสิตมาด้วยจะสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่

เข้าใช้บริการได้ แต่จะเสียค่าธรรมเนียมเข้าใช้บริการ 20 บาท/วัน (ถือว่าเป็นบุคคลทั่วไป) กรณีที่นำบัตรนิสิตมาด้วยเสียค่าเข้าใช้บริการ 10 บาท/วัน

ต้องการค้นหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะค้นหาได้อย่างไร ?
ต้องการจองห้องศึกษากลุ่มต้องทำอย่างไร ?
 1. ทำการจองผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด www.lib.buu.ac.th
 2. เลือกในส่วน Online Service คลิกที่ บริการจองห้องค้นคว้ากลุ่ม
 3. Log in เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสและรหัสผ่านที่ได้จากสำนักคอมพิวเตอร์
 4. เลือก วันที่ที่ต้องการทำการจอง
 5. เลือก พื้นที่
 6. คลิกเลือก ช่วงเวลา (ผู้ใช้บริการต้องเข้าใช้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และใช้ได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง)
 7. กรอกรายละเอียดการจองให้ครบถ้วน และคลิกที่ บันทึก
 8. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับกุญแจห้อง ณ ชั้นที่จอง และตามเวลาที่จอง
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้หรือไม่ ?

ไม่ สามารถยืมหนังสือได้ และไม่สามารถนำหนังสือออกจากห้องสมุดได้ แต่สามารถนำตัวเล่มหนังสือ หรือวารสารไปถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสาร ชั้น 3 ได้

วารสารสามารถยืมได้หรือไม่ ?

วารสารไม่สามารถยืมได้ แต่สามารถนำมาถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสาร ชั้น 3 ได้

ต้องการขอใช้บริการหนังสือที่อยู่ระหว่างทำรายการจะต้องทำอย่างไร ?
 1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการหนังสือด่วน และยื่นคำขอได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
 2. รอรับหนังสือภายใน 3 ชั่วโมง
 3. หากยื่นคำขอหลังเวลา 15.00 น. ต้องมารับหนังสือที่ขอใช้ในวันถัดไป
ต้องการขอยืมปลั๊กไฟไปใช้ที่ห้องโถงชั้น 1 ได้หรือไม่?
 1. ผู้ ใช้บริการไม่สามารถนำปลั๊กไฟที่มีให้บริการ ลงไปใช้ที่ห้องโถงชั้น 1 ได้ สามารถใช้ได้ภายในห้องสมุดบริเวณ ชั้น 2-7 เท่านั้น ซึ่งสามารถยืมปลั๊กไฟได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2-6
 2. ผู้ใช้บริการต้องคืนปลั๊กไฟที่เคาน์เตอร์ ชั้น 2-6 ชั้นใดก็ได้ เมื่อใช้เสร็จแล้ว ไม่สามารถนำปลั๊กไฟออกนอกห้องสมุดได้
เปิดตู้ล็อกเกอร์ไม่ได้ต้องทำอย่างไร?
 1. ติดต่อกรอกแบบฟอร์มขอเปิดตู้ล็อกเกอร์ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2
 2. ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรนิสิตแนบแบบฟอร์มขอเปิดตู้ล็อกเกอร์ 1 ใบ
หนังสือมุม mini TCDC สามารถยืมออกได้หรือไม่?

ผู้ใช้บริการไม่สามารถยืมหนังสือ มุม mini TCDC ได้ แต่สามารถอ่านภายในห้องสมุดได้

หากไม่สะดวกที่จะมาคืนหนังสือด้วยตัวเองสามารถฝากเพื่อนมาคืนได้หรือไม่?
 1. ผู้ ใช้บริการสามารถฝากเพื่อนมาคืนหนังสือให้ได้ กรณีไม่มีค่าปรับ หากมีค่าปรับ และยังไม่จ่ายค่าปรับ ค่าปรับนั้นจะหยุด ณ วันที่คืนหนังสือ และจะยังคงค้างอยู่ในระบบ จนกว่าเจ้าของบัตรจะมาทำการจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อย
 2. หากไม่สะดวกมา คืนหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ซึ่งห้องสมุดจัดไว้บริการ 2 จุด คือ ประตูทางเข้าห้องสมุดชั้น 1 ทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณริมสระน้ำ สามารถนำหนังสือหย่อนลงในตู้ได้เลย
บัตรสมาชิกห้องสมุด ประเภทสมาชิกสมทบ หมดอายุ ต้องทำอย่างไร?
 1. กรอกแบบฟอร์มขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
 2. ยื่นคำร้องที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
จะดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote X7 อย่างไร ?
บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร?
1. บุคคลภายนอกที่ต้องการยืมหนังสือได้ ต้องสมัครสมาชิกสมทบประเภทบุคคลทั่วไป

สมาชิกสมทบประเภท ระยะเวลา ค่าบารุง (บาท) ค่าประกัน (บาท)
บุคคลทั่วไป 1 ปี 1,500 2,000
ข้าราชการบานาญ/ อดีตข้าราชการม. บูรพา 1 ปี 100 2,000
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ม. 1-6 1 เทอม 200 1,000
1 ปีการศึกษา 400 1,000

2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คลิกที่ How to… และ เลือกที่ คู่มือการใช้บริการห้องสมุด / ระเบียบการใช้ห้องสมุด

นิสิตปริญญาโท ยืมหนังสือได้กี่เล่ม
นิสิตปริญญาโท สามารถยืมหนังสือได้ 20 เล่ม / 7 วัน และสามารถยืมเพิ่มได้อีก 7 วันในระบบด้วยตัวเอง
ต้องการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร?
สามารถนำหนังสือมาบริจาคได้ที่ห้องสมุดได้เลย หากต้องการหนังสือตอบขอบคุณต้องแนบชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่บริจาค หนังสือมาด้วย เพื่อที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา สำนักหอสมุดจะได้ทำหนังสือตอบขอบคุณกลับไปยังผู้บริจาคต่อไป
อยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ต้องการสืบค้นฐานข้อมูล Fulltext

อยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ทำได้โดย

การใช้งาน VPN ผ่าน Web Browser บน Windows XP/7/8 , MacOS ,iPhone, iPad , Android

รายละเอียด

2. ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร

การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่ออีก 1 ครั้ง ทำได้โดย

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ สำนัก http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/  คลิกที่ Web OPAC
 2. คลิกที่ สมาชิก  ใส่รหัส นิสิต รหัสผ่าน  ใส่รหัสนิสิต
 3. คลิกเข้าสู่ระบบ คลิกที่ การยืมคืน
 4. คลิกที่ ยืมต่อ
 5. ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่อง หน้าเลขบาร์โค้ดของหนังสือแต่ละเล่ม คลิกยืมต่อ
 6. หากต้องการยืมต่อทุกรายการ ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องด้านบน
 7. รายการที่ยืมต่อ วันที่จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
 8. คลิกออกจากระบบ

**การยืมต่อสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง

**หากมีผู้อื่นจองไว้ก่อน จะไม่สามารถยืมต่อได้

หรือ ดูวิธีการยืมต่อจากเอกสาร 

วันเสาร์-อาทิตย์ ห้องสมุดเปิดบริการหรือไม่

ต้องการดูวัน เวลา เปิดบริการของสำนักหอสมุด
link

จองหนังสือทำอย่างไร

การจองทรัพยากรสารสนเทศ ทำได้โดย

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ สำนัก http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/  คลิกที่ Web OPAC
 2. สืบค้นหนังสือที่ต้องการตามชื่อเรื่อง ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องหน้าชื่อเรื่องหนังสือ
 3. ลิกที่ สมาชิก  ใส่รหัส นิสิต รหัสผ่าน  ใส่รหัสนิสิต
 4. คลิกเข้าสู่ระบบ คลิกที่ ข้อมูลการจองสื่อ
 5. คลิกที่ จองสื่อ
 6. ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่อง หน้าเลขบาร์โค้ดหนังสือ คลิกที่ ทำรายการจอง
 7. ต้องการตรวจสอบสถานะการจอง คลิกที่ สถานการณ์จองสื่อ
 8. เมื่อจองเสร็จแล้ว ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบที่ข้อความ
 9. เมื่อได้รับแจ้ง จากข้อความ ผู้ใช้บริการมารับหนังสือได้ตามวัน เวลา ที่แจ้ง

**การจองทรัพยากรสารสนเทศได้ ทรัพยากรชื่อเรื่องดังกล่าวจะต้องถูกยืมทุกเล่ม
**หากไม่มารับทรัพยากรตามวัน เวลา ที่แจ้ง จะนำขึ้นชั้นบริการ

ต้องการยืมหนังสือจาก มหาวิทยาลัยอื่น ทำอย่างไร

ต้องการยืมเอกสารระหว่างห้องสมุด ทำได้โดย

 1. ติดต่อที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เพื่อกรอกรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการ
 2. ขั้นตอนต่าง ๆ ดูรายละเอียด

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา