คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล 
ประธานกรรมการ  
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ปราณี เชียงทอง
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
รองศาสตราจารย์เฉลียว  พันธุ์สีดา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์  
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นางรัศมี ปานดิษฐ์
กรรมการ  
นางกมลเนตร    รัตนอัมพรโสภณ
กรรมการ 
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
กรรมการ
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
กรรมการ
p_nit นางนิตยา  ปานเพชร
กรรมการ
p_nung นายเหมรัศมิ์  วชิรหัตถพงศ์
กรรมการและเลขานุการ
p_nung นางวัชรีย์พร คุณสนอง
ผู้ช่วยเลขานุการ

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา