ฝ่ายบริการสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ฝ่ายบริการสารสนเทศ ทำหน้าที่ให้บริการยืม-คืนหนังสือ/วิทยานิพนธ์ แนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือ ดังนี้
งานยืม-คืน

 • บริการยืม-คืนหนังสือ/วิทยานิพนธ์
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • รับสมัครสมาชิกห้องสมุด
 • ตรวจสอบหนี้สินของสมาชิกห้องสมุด
 • แจ้งสื่อเกินกำหนดส่งและแจ้งวันกำหนดส่งสื่อล่วงหน้าแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

งานส่งเสริมการใช้บริการ

 • ฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • แนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

งานบริการผู้อ่าน

 • ดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือ
 • ตรวจสอบหนังสือที่มีสภาพชำรุดและจัดส่งไปบำรุงรักษา

 พื้นที่บริการ

ชั้น 2

 1. สมัครสมาชิกห้องสมุด
 2. ยืม-คืนหนังสือ/ วิทยานิพนธ์, ยืมระหว่างห้องสมุด
 3. สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 4. หนังสือภาษาต่างประเทศ
 5. มุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Corner), มุมต่อต้านการค้ามนุษย์, มุมคุณธรรม

ชั้น 3

 1. ยืม-คืนหนังสือ/ วิทยานิพนธ์
 2. หนังสือภาษาไทย, นวนิยาย, เรื่องสั้น, หนังสือเด็ก

ชั้น 5

 1. ยืมหนังสือ/ วิทยานิพนธ์
 2. ฝึกอบรม/ แนะนำการใช้ห้องสมุด
 3. สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 4. วิทยานิพนธ์, หนังสืออ้างอิง, หนังสือหายาก, ราชกิจจานุเบกษา, สารสนเทศภาคตะวันออก, จุลสาร, กฤตภาค

ชั้น 7

 1. หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. หนังสือภาษาไทย พิมพ์ก่อน พ.ศ. 2526
 3. หนังสือภาษาต่างประเทศ พิมพ์ก่อน ค.ศ. 1970

บุคลากร

หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
นางวงเดือน เจริญ

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : wongduen@buu.ac.th
นางอาภากร ธาตุโลหะ
บรรณารักษ์ชำนาญการ
E-mail : apakorn@buu.ac.th
นางสายสุณี ฤทธิรงค์
บรรณารักษ์
E-mail : saisunee@buu.ac.th
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
บรรณารักษ์
E-mail : kanjanapichit@yahoo.com
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
บรรณารักษ์
E-mail : buu_library@hotmail.com
นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา
บรรณารักษ์
E-mail : lib4013@gmail.com
นางอัจฉรา บริบูรณ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
E-mail : augchara3@hotmail.com
นางวิจิตรา วิไลเลิศ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นายไสว ไชยศรี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
E-mail : sawai@buu.ac.th
นางสายพิณ ธนกุลชน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นายศักดิ์สิงห์ งามสง่า
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาวอรุณี สังข์นวม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางเอื้อมพร เอี่ยมสำอางค
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
E-mail : upandard@hotmail.com
นายสมบูรณ์ ศรีพรหม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นายสมาแอ บือราเฮง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
E-mail : samaairb@yahoo.com
นางสาวขวัญตา สันติกุล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาวรัตยา จรสมาน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาวนภัสนันท์ เปลี่ยนขำ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา