ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ทำหน้าที่คัดเลือก จัดหาหนังสือจากภายในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพารวมทั้งดำเนินงานบำรุงรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกด้วย

งานพัฒนาทรัพยากร

งานบำรุงหนังสือ

โครงการสำรวจและรวบรวมเอกสารโบราณ (โครงการต่อเนื่อง) 

บริการ

  • บริการหนังสือด่วน (หนังสือใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของงานพัฒนาทรัพยากร)
    หนังสือสืบค้นได้จาก OPAC (การสืบค้นจากคอมพิวเตอร์) ในช่องสถานะของหนังสือระบุว่า  กำลังดำเนินการ  ผู้ใช้สามารถขอรับบริการหนังสือชื่อเรื่องนั้น ๆ ได้จากฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากร ห้อง 109 ชั้น 1 สำนักหอสมุด โดยทางฝ่ายจะให้บริการหนังสือด่วนแก่ผู้ใช้บริการทันทีที่ได้รับแบบคำร้องขอใช้หนังสือด่วน ซึ่งขอรับบริการคำร้องดังกล่าวได้จากเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2
  • บริการหนังสือด่วน (หนังสือชำรุด อยู่ในระหว่างการซ่อมของงานบำรุงรักษาหนังสือ)
    หนังสือที่สืบค้นจาก OPAC ระบุสถานะของหนังสือว่า อยู่ระหว่างการซ่อม  หากผู้ใช้ต้องการ สามารถขอรับบริการหนังสือเล่มนั้น ๆ ได้จากฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากร ห้อง 109 ชั้น 1 สำนักหอสมุด โดยยืนแบบคำร้องขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2
  • บริการรับการเสนอแนะจัดหาหนังสือ

บุคลากร

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
นางนิตยา ปานเพชร
บรรณารักษ์์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : npanphet44@hotmail.com
โทร 038-102483
 นางสาวเกษร จันทร
บรรณารักษ์ชำนาญการ
E-mail : kesornc@buu.ac.th
โทร 038-102483
นางสาวสุนันท์ วิหครัตน์
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด
E-mail : sunun20131@gmail.com
โทร 038-102477
นางวีรญาดา รวิชญานนท์
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด
E-mail : weeraya@buu.ac.th
โทร 038-102477
นางสาวอัญชสา ขำอยู่
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด
Email : aun8596@gmail.com
โทร 038-102477
นายสมพร เปล่งปลั่ง
พนักงานเข้าปกและเย็บเล่ม
โทร 038-102494
นางไพรศรี อารมณ์ชื่น
พนักงานเข้าปกและเย็บเล่ม
โทร 038-102479
นางจิตติมา พลิคามินทร์
พนักงานเข้าปกและเย็บเล่ม
โทร 038-102494
นางสาวสุกานดา ปลื้มจิตต์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
โทร 038-102494

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา