ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 ภาระงาน

ทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและตรงกับความต้องการ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการต่าง ๆ มา ใช้ในการดำเนินงานสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 1. งานตรวจสอบหนังสือกับฐานข้อมูล
  – รับหนังสือจากฝ่ายวางแผนฯ และนำหนังสือมาทำการตรวจสอบรายการในระบบฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด หากรายการใดมีอยู่แล้วดำเนินการเพิ่มข้อมูลรายการ(Item) ในฐานข้อมูล
  – นำหนังสือที่ไม่มีในระบบฐานข้อมูลมาตรวจสอบกับinternet
  – รายการใด ไม่มีในระบบห้องสมุด จะนำส่งให้บรรณารักษ์ทำการวิเคราะห์หมวดหมู่ต่อไป
 2. งานสร้างและควบคุมฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือและสื่อโสตทัศน์
  – การกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
  – ออกแบบหน้าจอของงานฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
  – ดูแลระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
 3. งานบันทึกข้อมูล
  – บันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ  วิทยานิพนธ์ และสื่อโสตทัศน์ เช่น  ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ  สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์  ปีพิมพ์ หัวเรื่อง และข้อมูลอื่นๆ ตามรูปแบบมาตรฐานการลงรายการ  US MARC ลงในระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือลงระบบ  Magic  Library
 4. งานวิเคราะห์ข้อมูล
  – วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือแต่ละรายการ และกำหนดเลขหมู่ให้ตรงกับเนื้อหาพร้อมทั้งกำหนด หัวเรื่องโดยใช้คู่มือประกอบ
  – ลงรายการบรรณานุกรม และกำหนดหัวเรื่องสื่อโสตทัศน์
 5. งานเตรียมหนังสือและสื่อโสตทัศน์ก่อนออกบริการ 
  – พิมพ์สัน ติดสัน ตามเลขเรียกหนังสือ
  – ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือกับสันหนังสือ
  – พิมพ์รายชื่อหนังสือใหม่ตามใบแนะนำสั่งซื้อ ของอาจารย์ที่สั่งซื้อ
  – นำหนังสือส่งฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์ และ ฝ่ายส่งเสริมการใช้บริการ เพื่อออกให้บริการ
  – นำสื่อโสตทัศน์ส่งออกให้บริการ

บริการหนังสือและโสตทัศน์ด่วน

         ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ให้บริการหนังสือใหม่ และ สื่อโสตทัศน์ใหม่ที่
รอการวิเคราะห์หมวดหมู่ ซึ่งมีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสื่อโสตทัศน์ ที่จัดซื้อเข้ามาให้
แต่ละปีงบประมาณ ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จาก Web Opac ของสำนักหอสมุด และขอใช้บริการได้โดยกรอก
แบบฟอร์มที่ฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์ ตรงบริเวณเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น2 โดยมีขั้นตอนดังนี้ :-

 • สืบค้นข้อมูลจาก Web Opac ตามชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หรือหัวเรื่องที่เราต้องการ
 • จดหมายเลขของหนังสือ จาก หมายเหตุ เช่น
  – BTO 802, ชื่อผู้แต่ง, ชื่อหนังสือ, ปีพ.ศ. ที่ต้องการลงใน
 • ยื่นแบบฟอร์มกับเจ้าหน้าที่ให้บริการยืม – คืน ชั้น 2
 • ระยะเวลา รอรับบริการภายใน 1 วัน หรือภายใน 3 ชั่วโมง ในกรณียืมตัวเล่ม
 • เมื่อใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนที่งานบริการยืม – คืนตามปกติหมายเหตุ  ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ :-
  – ฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์ เบอร์โทร 2476
  – ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร เบอร์โทร 2463, 2481, 2478
 1. งานสร้างและควบคุมฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือและสื่อโสตทัศน์
  – การกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
  – ออกแบบหน้าจอของงานฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
  – ดูแลระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
 2. งานวิเคราะห์ข้อมูล
  – วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือแต่ละรายการ แล้วกำหนดเลขหมู่ให้ตรงกับเนื้อหาพร้อมทั้งกำหนด หัวเรื่องโดยใช้คู่มือประกอบ
  – ลงรายการบรรณานุกรมและกำหนดหัวเรื่องสื่อโสตทัศน์
 3. งานเตรียมหนังสือและสื่อโสตทัศน์ก่อนออกบริการ 
  – พิมพ์สัน ติดสัน ตามเลขเรียกหนังสือ
  – ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือกับสันหนังสือ
  – พิมพ์รายชื่อหนังสือใหม่ตามใบแนะนำสั่งซื้อ ของอาจารย์ที่สั่งซื้อ เพื่อมารับหนังสือ
  – นำหนังสือส่งฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์ และ ฝ่ายส่งเสริมการใช้บริการ เพื่อออกให้บริการ
  – นำสื่อโสตทัศน์ส่งออกให้บริการ
 4. งานบันทึกข้อมูล 
  –  บันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ  เช่น  ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ  สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์  ปีพิมพ์ หัวเรื่อง และอื่นๆ
  –  ตามรูปแบบมาตรฐานการลงรายการ  US MARC ลงในระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ
  –  สำนักหอสมุดใช้ระบบ  Magic  Library
 5. งานตรวจสอบหนังสือกับฐานข้อมูล
  – รับหนังสือจากฝ่ายวางแผนฯ และนำหนังสือมาทำการตรวจสอบรายการในระบบฐานข้อมูล ของ
  สำนักหอสมุด หากมีรายการใดแล้วก็จะเพิ่มรายการ(Item) ในฐานข้อมูล และถ้ารายการใดไม่พบให้เพิ่ม Tag 500
  – นำหนังสือที่ไม่มีในระบบฐานข้อมูลมาตรวจสอบกับInternet
  – รายการใด ไม่มีในระบบฯ จะนำส่งให้บรรณารักษ์ทำการวิเคราะห์หมวดหมู่ต่อไป

บุคลากร

หัวหน้าฝ่ายวเคราะห์ทรัพยากร
นางรัศมี ปานดิษฐ์
บรรณารักษ์
E-mail : russamee@buu.ac.th
นางธิดาพร สายทะโชติ
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นายชัยยศ ปานเพชร
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นางสิริกร งามสำเร็จ
บรรณารักษ์
นางฐิติชญาน์ ทวนดิลก
บรรณารักษ์
นางเพชรมณี โชติสุภาพ
บรรณารักษ์
นางสมหญิง เจียสารัมย์
บรรณารักษ์
นางสาวอรทัย นาสวน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาวประภาศรี วรรณสินสมบัติ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นายภาคภูมิ มาตรทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Log In

สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, Burapha university, Central Library, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา