Previous
Next

เกี่ยวกับเรา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียวต่อไป
รายละเอียด

สรุปสถิติการใช้ไฟฟ้า-น้ำประปา -ขยะ

- สถิติการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2563-2564
- สถิติการใช้น้ำประปา ปีงบประมาณ 2563-2564
- สถิติปริมาณขยะ ปีงบประมาณ 2563-2564
รายละเอียด

กิจกรรม

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดความรู้ของโครงการห้องสมุดสีเขียว
รายละเอียด

ภูมิทัศน์สำนักหอสมุด

ภาพบรรยากาศ Green Library สำนักหอสมุด
รายละเอียด

เสียงตามสายครั้งที่ 1

เรื่อง 7 วิธีลดโลกร้อนที่คุณเองก็ทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

เสียงตามสายครั้งที่ 2

เรื่อง การกำจัดขยะอย่างง่ายๆ โดยใช้หลัก 3R

เสียงตามสายครั้งที่ 3

เรื่อง 10 วิธี ใช้น้ำที่บ้านอย่างคุ้มค่า
-