สำนักหอสมุดประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักหอสมุดประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาบริการสารสนเทศและศักยภาพบุคลากร เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม 201 โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักหอสมุด