ประชุมบุคลากรสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2562

สำนักหอสมุดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม 201 เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2561  ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุม และนางวัชรีย์พร คุณสนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้สื่อสารการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ แก่บุคลากรสำนักหอสมุด