สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย อาจารย์สุดใจ ธนไพศาล ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง และอาจารย์ ดร.ชิตพล ชัยมะดัน กรรมการ โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับ