นิทรรศการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุม ธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา