สำนักหอสมุดต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย รศ. พล.อ.ต. ดร.ตระการ ก้าวกสิกรรม กรรมการ ดร.ธนพล พุกเส็ง กรรมการ และรศ.ดร.สมถวิล จริตควร กรรมการ โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและนำเยี่ยมชมสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562