ประชุมบุคลากรสำนักหอสมุด ครั้งที่ 3/2562

สำนักหอสมุดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม 201 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานห้องสมุดระหว่างผู้บริหารและบุคลากร